Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Braniewo w liczbach

Geoportal Braniewo

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Braniewo

Braniewo, miasto w województwie warmińsko-mazurskim, powiat braniewski.

Powierzchnia miasta Braniewo wynosi 12 km2, zajmuje 2439 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Braniewo zamieszkuje 16 974 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 440 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Braniewo wynosi 1 368, jest 113 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Braniewo. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Braniewo prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Braniewo.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Braniewo: 122439
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Braniewie: 5,27123
Lesistość w % w Braniewie: 0,32440
Ludność na 1 km2 w Braniewie: 1 368113
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Braniewie: -1,1796
Liczba ludności ogółem w Braniewie: 16 974440
Stopa bezrobocia 2019r. w Braniewie: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Braniewie: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Braniewie: 13,59-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Braniewie: 88,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Braniewie: 99731
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Braniewie: 6,4465
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w Braniewie: 80,8-
Szkoły podstawowe ogółem w Braniewie: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Braniewie: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Braniewie: 1 051,1145
Przedszkola bez specjalnych w Braniewie: 6404
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Braniewie: 380,5537
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Braniewie: 61,82403
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Braniewie: 1,11988
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Braniewie: 412781
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Braniewie: 2 418-
Ceny mieszkań ogółem w Braniewie: 2 550-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Braniewie: 3 571-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Braniewie: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Braniewie: 69,5542
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Braniewie: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Braniewie: 69,5682
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Braniewie: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Braniewie: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Braniewo jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Braniewo, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Braniewo. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.